Obchodní podmínky

 

 

 

Registrace a účast


1. Registrace na serveru Forcars a vytvoření uživatelského účtu je ZDARMA.

2. Registrací v aukčním procesu uživatel potvrzuje, že je starší 18 let. Při registraci musí uživatel uvést pravdivé informace. Poskytovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené osobami nezletilými nebo osobami zbavenými způsobilosti k právním úkonům.

3. Aukčního procesu se může účastnit pouze fyzická osoba, která si může zřídit pouze jeden účet (1 e-mailová adresa). Pokud si totožná osoba zřídí více účtů, provozovatel si vyhrazuje právo prohlásit nabídky podané takovýmto uživatelem za neplatné a dále zrušit jeho účty bez možnosti znovuotevření a bez vrácení již připsaných finančních prostředků či příhozů.

4. Zvolené uživatelské jméno nesmí být nijak urážlivé ani zavádějící, matoucí či jiným způsobem uvádět ostatní uživatele v omyl. Uživatelské jméno nesmí obsahovat výrazy běžně užívané při průběhu aukce.

5. Uživatel je zodpovědný za správu svého účtu. Informace z účtu nesmí být sděleny třetím osobám a účet není převoditelný na jinou osobu. Příhozy (body) převedené na uživatelský účet jsou určeny k účasti v nabídkovém procesu a po převedení již nemohou být vráceny. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami nebo technickými potížemi. Uživatel se zavazuje informovat neprodleně provozovatele formou e-mailu na adresu:forcas@email.cz o jakékoli chybě.

6. Provozovatel je oprávněn pozastavit aukci nebo vyloučit uživatele z aukce při podezření na zneužívání služby.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv aukci kdykoliv zrušit, i v jejím průběhu (například v případě výpadku serveru nebo výpadku některých páteřních linek k němu vedoucích, což zapříčiní nemožnost přihazování do aukcí některých uživatelů - v rámci fair-play).

8. Souběžná účast ve všech probíhajících aukcích je povolena.

 

9. Registrací dáváte souhlas s obchodními podmínkami serveru Forcars

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému ForcarsForcars – Internetová aukce
aukční systém provozovaný na adrese Zličská 1298, Kolín V 280 02

Provozovatel – sdružení podnikatelů FORCARS
Se sídlem:

Zličská 1298

Kolín V

280 02
IČ 65 24 30 81
DIČ CZ6502220395

Provozovatel vystupuje ve vztazích týkajících se obecného provozu Forcars jako Provozovatel, ve vztazích týkajících se aukcí jen jako Zprostředkovatel.
Po ukončení dražby zkontaktuje zprostředkovatel e-mailem výherce a prodávajícího.Forcars nenese žádnou odpovědnost za jejich další počínání.

Užívané pojmy:
Aukce - způsob prodeje aut a motoristického zboží, kdy je výše ceny tvořena na základě příhozů v aukci

Přihození v aukci (popř. příhoz) – návrh uživatele na uzavření kupní smlouvy

Otevřená aukce – aukce, která je aktivní pro přihození v aukci

Ukončená aukce – aukce, která byla ukončena pro přihození v aukci

Aukční systém – soubor software a hardware, který zajišťuje registraci uživatelů, průběh aukce a další činnosti, spojené s provozem Forcars

Konto (také uživatelské konto) - majitel uživatelského konta je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního systému Forcars pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služeb

Auto, autodíl, motodíl, – movitá věc (věci), která je předmětem aukce

Minimální doba trvání aukce – minimální doba, po kterou jsou uživatelé oprávněni přihazovat v aukci; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému

Přihazující uživatel - uživatel, který má zájem o koupi auta, autodílu, motodílu a za tímto účelem se účastní aukce;

- soutěžitel zapojující se do Veřejné obchodní soutěže za účelem vyhrát možnost uzavřít kupní smlouvu na daný                                 automobil, autodíl, motodíl

Kupující - uživatel, který nabídl nejvyšší nabídku v aukci před jejím ukončením

E-mail (také registrační e-mail) – E-mail uvedený uživatelem při registraci; je určen pro komunikaci s provozovatelem. Při registraci uživatel dává souhlas se zasíláním důležitých sdělení, vztahujících se k Forcars či jeho uživatelskému kontu, která nemají povahu komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, které může kdykoli bezplatně odvolat

Kredit – virtuální platební jednotka systému Forcars , která se používá výhradně pro přihození v aukci

Aukční doba– doba, po kterou jsou aukce aktivní pro přihazování

 

Jackpot - je částka, o kterou se vítězi jackpotu  navýší jeho kredit, který potom může použít k příhozům v dražbě nebo může být použit částečné k úhradě vydraženého zboží

Nápověda, registrace a postup:
Nápověda aukčního systému Forcars (dále jen „Nápověda“) je určena uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a uživateli nevznikají žádné nároky v případě, že bude některé z rad a tipů považovat za chybné.

1- kliknout na.... registrace, a tu vyplnit (jméno, příjmení, narození, bydliště atd.), opsat kód.
Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo;


2- obdrží informační mail;


3- přihlásit se pod svým loginem a zvoleným heslem ...... kliknout na .... přihlásit;
uživatelské jméno (login), zadané během registrace, nelze měnit. Uživatelské jméno nesmí být urážlivé (zejména nesmí obsahovat sprostá slova) a nesmí ostatní uživatele uvádět v omyl (zejména užitím výrazů používaných v souvislosti s provozem Forcars, např. kredit, admin, apod.).Pokud vznikne uvedením nepravdivých údajů nebo jejich včasným nezměněním škoda, je za ni odpovědný uživatel a vznikla-li taková škoda provozovateli, může ji na uživateli vymáhat;

4- otevře se osobní účet a pak si vybíráte, co chcete ( vložit auto na prodej nebo dražit nebo předmět k prodeji či dražbě);


5- pokud chcete auto či příslušenství vydražit, musíte kliknout na .... koupit body, vyplníte kolik chcete bodů (min. je 5bodů) a kliknete na ... koupit. Zobrazí se variabilní symbol a číslo účtu Forcars. Až banka potvrdí převod peněz, tak Forcars připíše na účet požadované body (kažbý by si měl zkontrolovat aktual.kredit)- bankovní operace trvá cca 48 hodin. Otevřete požadovanou dražbu a můžete přihazovat.

 

Vložení inzerátu:

Pokud nejste ještě zaregistrovaný :

1. kliknout na.... registrovat;

2. vyplnit všechny údaje v registraci , opsat kód a odeslat;

3. kliknout na.... přihlásit se a napsat svůj e-mail a heslo;

4. kliknout na.... přidat vůz;

5. Postupně vyplnit údaje - parametry vozidla a doplňující informace;

-výbava vozidla;

- informace;

- fotografie (kliknout na.... přidat, vyberete fotky, které chcete akliknout na.... nahraj a potom na.... uložit                                         automobil).

Pokud jste už zaregistrovaný: pokračujete od bodu 3.

 

U platby je uživatel povinen uvádět transakcí přidělený variabilní symbol. V případě zaslání platby s jiným variabilním symbolem je uživatel povinen kontaktovat zákaznický servis Forcars. Při kontaktu musí uvést svůj problém a oznámit variabilní symbol, pod kterým byla finanční částka zaslána, jinak nebude platba identifikována.

Forcars si ponechává právo na rozesílání obchodních sdělení e-mailem uživatelům, kteří k tomu udělili předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Podmínky provozovatele
Aukce jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, popřípadě právnické osoby, za předpokladu, že jsou registrovány a zapsány v obchodním nebo jiném rejstříku.
Pokud uživatel uvede nepravdivé údaje nebo je nezmění včas nebo jeho uživatelské jméno porušuje pravidla uvedená výše, je provozovatel oprávněn zablokovat jeho účet.
Zakazuje se jakékoliv nakládání s uživatelským účtem jiného uživatele. Forcars se od takových manipulací mezi uživateli distancuje.
Každý uživatel, fyzická nebo právnická osoba, je oprávněn vlastnit pouze jeden uživatelský účet.
Je zakázána mnohonásobná registrace jednoho uživatele. Tento zákaz se dále vztahuje i na osoby propojené s uživatelem ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na uživatele.

Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

Doba trvání aukce
Aukční den trvá 24:00 hodin, a to každý kalendářní den. V průběhu aukčního dne je možno zadat příhozy do aukcí, které jsou aktivní.
Prodloužení aukce: vlivem příhozů dojde k prodloužení aukce nad rámec aktuální aukční doby, tím se aukce prodlužuje o 1 minutu s každým dalším příhozem.
Aukce končí vypršením aukční doby a také pokud nikdo nepřihodí. Uživatel, který přihodil jako poslední, se stává  výhercem dražby.


Zrušení aukce
V případě, že nastane technický problém na straně provozovatele, který zapřičiní neregulérnost aukce, nebo jiný neočekávaný stav, má provozovatel povinnost takovou aukci stornovat a všem uživatelům ve lhůtě nejdéle 48 hodin od stornování aukce navrátit na uživatelský účet všechen kredit použitý v aukci.

Práva a povinnosti uživatele
Uživatel je povinen udržovat své heslo k uživatelskému kontu v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Forcars nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, ani jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Forcars jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

Uživatel je povinen číst důležitá sdělení, která Forcars zasílá na registrační e-mail. Po odeslání běží u takových sdělení lhůta 7 dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.
Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu s Forcars, dále sídlo, zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.

Uživatel je povinen uvádět pouze údaje pravdivé.

Uživatel není oprávněn sám své údaje odstraňovat. Uživatel je oprávněn zažádat o odstranění údajů o své osobě z databáze Forcars. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět a informovat o tom uživatele do 14ti dnů od doručení takové žádosti.

Uživatel má trvalý přístup ke svým osobním údajům a může je kdykoliv změnit – to neplatí pro uživatelské jméno (login). Uživatel je povinen změnit údaje ve svém profilu ihned po skutečnosti, která způsobí, že uvedené údaje již nejsou pravdivé, tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Uživatelé nejsou oprávněni měnit či jinak zasahovat do obsahu nebo jinak narušovat činnost a chod aukčního systému.Ochrana osobních údajů
Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovateli Forcars. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Forcars užilo jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání osobních údajů (pouze e-mail a telefonní číslo) výherci nebo prodejci vydraženého vozu či příslušenství, nebo zasílání sdělení označených jako důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, která mají povahu komerčních sdělení.

Zrušení účtu
Uživateli může být zrušen účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Forcars.

Společná ustanovení
Vyjde-li najevo, že provozovatel zrušil účet či ho zablokoval v důsledku omylu a má-li uživatel na dalším trvání smlouvy zájem, obnoví provozovatel účet uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a na smluvní pokutu a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku).


Řešení sporů
Veškeré majetkové spory mezi Forcars a uživatelem budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na internetových stránkách http://www.rozhodcidolozka.cz/.

Závěrečná ustanovení
Forcars nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi uživatelem a serverem Forcars. Dále nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.

Forcars je oprávněn změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukce, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek.Forcars je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije aukční systém; neakceptuje-li uživatel změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat aukční systém s výjimkou aukcí započatých za účinnosti jejich starších verzí.

Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 

 

provozovatelem webových stránek je firma ...